Very 'Eavy Very 'Umble Salisbury Look At Yourself Demons and Wizards Magician's Birthday Sweet Freedom Wonderworld Return To Fantasy High & Mighty Firefly Innocent Victim Fallen Angel
DEMONS AND WIZARDS
Side A

1. THE WIZARD (Hensley/Clarke) 2.59

2. TRAVELLER IN TIME (Byron/Box/Kerslake) 3.26

3. EASY LIVIN’ (Hensley) 2.36

4. POET’S JUSTICE (Box/Kerslake/Hensley) 4.14

5. CIRCLE OF HANDS (Hensley) 6.34

Side B

1. RAINBOW DEMON (Hensley) 4.30

2. ALL MY LIFE (Box/Byron/Kerslake) 2.46

3. PARADISE (Hensley) 5.15

4. THE SPELL (Hensley) 7.26

Bonus Tracks:

WHY (Box/Byron/Hensley/Newton) 10.35

HOME AGAIN (Box/Byron/Hensley/Kerslake/Thain) 5.36


THE WIZARD 

He was the wizard
of a thousand kings
and I chanced to meet him
one night wandering.
He told me tales
and he drank my wine
me and my magic man
kinda feeling fine.

He had a cloak of gold
and eyes of fire
and as he spoke
I felt a deep desire
to free the world
of its fear and pain
and help the people
to feel free again.

Why don't we listen to
the voices in our hearts
‘cause then I know we'd find
we're not so far apart!
Everybody's got to be happy
everyone should sing
for we know the joy of life
the peace that love can bring...

So spoke the wizard
in his mountain home
the vision of his wisdom
means we'll never be alone.
And I will dream of my magic night
and a million silver stars
that guide me with their light

ČARODĚJ

Byl kouzelníkem
tisíců králů
a já ho náhodou potkal
jedné noci na toulce.
Vyprávěl mi příběhy
a pil moje víno.
Já i můj kouzelný muž
a bylo mitak nějak fajn.

Měl kabát plný zlata
a ohnivé oči
a když mluvil,
cítil jsem silnou touhu
osvobodit svět
od jeho strachu a bolesti
a pomoci lidem
aby se opět cítili svobodni.

"Proč nenasloucháme
hlasům našich srdcí?
Vím, je to proto, že bychom zjistili
že nejsme tak vzdálení sami sobe.
Každý má být šťasten,
každý by si měl zpívat
abychom poznali radost ze života
a mír, který může přinést láska."

Tak pravil čaroděj
ve svém horském sídle.
Jeho moudré proroctví
říká, že nikdy nejsme sami.
A tak budu snít svůj sen o kouzelné noci
a o miliónu stříbrných hvězd,
které mě svým svitlem vedou…


TRAVELLER IN TIME 

Every day I have to look to the sun
to see where it was that I have come from
I have a feeling that there must be a time

when I'll get a chance to go home.
'Cause I'm so tired of being here alone
but I’m just a traveller in time
trying so hard to pay for my crime

If I could go back the same way I got here
and see the people that I once held so near...
I'd do my best to find an answer for you.

But first I must wait till I'm set free
and I don't know how long that's gonna be
'Cause I'm a man with a whole lot on his mind
just out there somewhere travelling in time
travelling in time.

I've tried for so long to find
some way of helping mankind.

CESTOVATEL ČASEM

Každý den se musím dívat do slunce,
abych viděl, odkud jsem přišel.
Mám pocit, že musí nastat čas,

kdy se mi poštěstí vrátit se domů.
Protože jsem tak unavený z té mé samoty
ale jsem jen cestovatel časem,
co se snaží odčinit svý zločiny.

Kdybych se mohl vrátit stejnou cestou, kudy jsem přišel
a vidět se s lidmi, kteří mi kdysi byli tak blízcí...
Udělal bych všechno pro to, abych pro tebe našel odpověď.

Ale nejdřív musím počkat, než budu osvobozen
a netuším, jak dlouho to bude trvat
poněvadž jsem chlap, kterej má na srdci moc věcí
jen tam někde cestuju v čase,
cestuju v čase.

Tak dlouho jsem se snažil najít
nějaký způsb, jak lidstvu pomoci.


EASY LIVIN’ 

This is a thing I have never known before
it's called easy livin',
this is a place I've never seen before
and I've been forgiven.

Easy livin’ and I've been forgiven
since you've taken your place in my heart.

Somewhere along the lonely road
I had tried to find you,
day after day on that windy road
I had walked behind you.

Easy livin’ and I've been forgiven
since you've taken your place in my heart.

Waiting, watching
wishing my whole life away,
dreaming, thinking
ready for my happy day...
...and some easy livin'

LEHKOVÁŽNEJ ŽIVOT

To je věc, kterou jsem nikdy předtím neznal
říká se tomu snadnej život,
to je místo, které jsem nikdy předtím neviděl
a bylo mi odpuštěno.

Snadno se mi žije a bylo mi odpuštěno
od té doby, co jsi vstoupila do mýho srdce.

Někde na opuštěný cestě
jsem se tě snažil najít,
den za dnem na té větrné cestě
Šel jsem za tebou.

Snadno se mi žije a bylo mi odpuštěno.
od té doby, co jsi zaujala své místo v mém srdci.

Čekám, koukám
přeju si celej svůj život,
sním, přemýšlím
připraven na svůj šťastnej den...
...a lehký život'.


POET’S JUSTICE 

Cold winds and cloudy skies
Turned to sweetness in her eyes
Fantasies I realised
Came to life to my surprise

Rain came and took her away
Just when I thought she was here to stay
Sun gone I was left high and dry
Love came by and touched me
And kissed me so long

Shine hard October moon
Eagle take me to her soon
Run swiftly silver stream
Find my love or let me dream

Half of me is all of her
I’d be much happier if I were whole
All my words and wisdom fall
The poet's justice leads me to my goal
Leads me to my goal

BÁSNÍKOVA SPRAVEDLNOST

Studený vítr a zatažená obloha
Proměnily se v sladkost v jejích očích
Fantazie, které jsem si uvědomil
K mému překvapení ožily

Přišel déšť a odnesl ji pryč
Zrovna když jsem si myslel, že tu zůstane
Slunce zmizelo, zůstal jsem na suchu.
Láska přišla a dotkla se mě
a tak dlouho mě líbala

Svíť jasně říjnový měsíci
Orel mě k ní brzy donese
žeň se rychle, stříbrný proude
Najdi mou lásku nebo mě nech snít

Půlkaa mě je celá její
Byl bych mnohem šťastnější, kdybych byl celý
Všechna má slova a moudrost jsou v tahu
Spravedlnost básníka mě vede k cíli.
Vede mě k mému cíli


CIRCLE OF HANDS 

Circle of hands
Cold spirits plan
Searching my land
For an enemy
Came across
Love's sweet cost
And in the face of beauty
Evil was lost

Sky full of eyes
Minds full of lies
Black from their cold hearts
Down to their graves
Murdered the dawn
Spreading their scorn
Cursing the sun
Of which love was born

We must keep them away
Or pretty soon we'll pay
And count the cost in sorrow
Sacrifice - the future has it's price
And today is only yesterday's tomorrow

Tomorrow …

RUCE DOKOLA SPOJENÝ

Kruh rukou
Plán studených duchů
Pátrám ve své země
po nepříteli.
Narazil jsem
na sladkou cenu lásky.
A tváří v tvář kráse
zlo se vytratilo.

Nebe plné očí,
mysli plné lží,
černé z jejich chladných srdcí,
do hrobů svých
Zabili svítání
šířící své opovržení.
Proklínají slunce
z něhož se zrodila láska.

Musíme je držet dál
nebo za to brzy zaplatíme
a počítat cenu v zármutku
Obětuj se - budoucnost má svou cenu
A dnešek je jen včerejší zítřek

Zítřek ...


RAINBOW DEMON 

There rides the rainbow demon
On his horse of crimson fire
Black shadows are following closely
On the heels of his desire

Ridin' on in the mist of morning
No one dared to stand in his way
Possessed by some distant calling
Riding on through night and day

Rainbow demon
Pick up your heart and run
Rainbow demon
Lives for his sword and his gun

DUHOVÝ DÉMON

Tady jede duhový démon
na svém koni z karmínového ohně.
Černé stíny ho těsně následují
na patách jeho touhy

Jízda v ranním oparu
Nikdo se mu neodvážil postavit do cesty
Posedlý nějakým vzdáleným voláním
jede dál nocí i dnem.

Démona deště,
zvedni své srdce a utíkej
Démon duhy
žije pro svůj meč a svou zbraň


ALL MY LIFE 

I had a little look for a minute today
And I told there was something
That I wanted to say

Just sitting there glowing with her red light on
So I've gotta make fast
And it shouldn't take long

Maybe she will
Maybe she won't
We can get it so together
If she doesn't say don't

I've never ever thought I was looking for a wife
But I think I could love her for the rest of my life

I only took one ‘cause
I couldn't take two
I wanna make love
And it's gotta be you

Every little thing that I ever tried to say
Is coming out right
In my own kinda way

Take it, make it
It really feels fine
She must be Lady Luck
If she's gonna be mine

I will love you all my life

CELEJ MŮJ ŽIVOT

Dnes jsem se na chvíli podíval.
a řekl jsem, že tam něco je
co jsem chtěl říct

Jen tam seděla a svítila červeným světlem
Takže si musím pospíšit
A nemělo by to trvat dlouho

Možná to udělá
Možná to neudělá
Můžeme to zvládnout společně
Jestli neřekne, že ne...

Nikdy jsem si nemyslel, že hledám ženu.
Ale myslím, že bych ji mohl milovat po zbytek svého života

Vzal jsem si jen jednu, protože
Dvě bych si vzít nemohl
Chci se milovat
a chci to dělat s Tebou.

Každá maličkost, kterou jsem se kdy snažil říct...
mi svým způsobem
vychází.

Ber to, udělej to,
fakt mi to dělá dobře.
Musí být paní Štěstěny
jestli má být moje...

Budu tě milovat celý život


PARADISE 

I feel you trying
Though in my heart
I know you're lying
And though your love for me is dying
I see you crying

It's the pain of your secret heart
Bringing you to tears
Filling you with fears
For your mind and for your soul

I touch you softly now
Borne on by hope
Until the end somehow
I am a man and I must keep my vow
I must go on

But the wall of your secret heart
Keeps my distance clear
Helps my footsteps fall
Back in line inside my mind

What's the use you turned me loose
And left me here to cry
Where's the love we talked about
Where's my sunny sky

Secret hearts and sorry tales
Will never help love grow
Spread your wings my daunted soul
The time has come to go

I will not be hurried down
Or blackened by your lies
I must go and find my dream
And live in paradise

RÁJ

Cítím, že se snažíš,
ačkoli v mém srdci
poznávám, že lžeš.
A i když tvá láska ke mně je dychtivá -
vidím tě plakat.

To je bolest tvého tajného srdce,
přivádí tě k slzám,
naplňuje tě strachem
o tvou mysl a tvou duši

Teď se tě zlehka dotýkám
unášen nadějí
tak nějak dokud to neskončí.
Jsem chlap a musím dodržet svý slovo,
musím jít dál.

Ale zeď tvého tajného srdce
udržuje dostatečně můj odstup,
pomáhá mým krokům dopadat
zpět do rytmu uvnitř mé mysli.

K čemu je mi to, že jsi mě pustil na svobodu?
a nechal jsi mě tu plakat
Kde je ta láska, o které jsme mluvili?,
kde je moje slunečné nebe?

Tajná srdce a lítostivé příběhy
nikdy lásku nerozvinou.
Roztáhni svá křídla, má sklíčená duše
nadešel čas k odchodu.

Nenechám se uspěchat
Nebo zčernat pod tvými lžemi
Musím jít a najít svůj sen
a žít v ráji


THE SPELL 

What do you think I am
Do you think I'm dreaming
Don't you know I know
What it is you're scheming

Who d’you think gave you the right
Hidden by the dead of night
To take the world and turn it upside down
When it should be round

Seems I made it just in time
To use my reason and my rhyme
To save us from the evils of your mind

I will cast the spell
Be sure I'll cast it well
I will light a fire
Kindled with desire

I'll fill you with fear
So you know I'm here
And I won't be treated like a fool

It’s no good you pretending
There'll be no happy ending
I'm alive and darkness is my tool

But when the night is over
And daytime steals your cover
The goodness of the morning sun
Will warm away what you have done
And leave you cold

I have no need for moonlight
You're wrong to trust in sunlight
For I exist not just in storms
But in life itself in so many forms
To leave you cold

I will leave you now
But you won't defeat me
You had best beware
When you come to meet me

Love and truth will follow me
An army of reality
Brought from every corner of the world

You will never break the spell
I'll summon all the fires of hell
And this is my advice for what it's worth

Let us not begin
This fight we cannot win
Be sure you're watching me
‘Cause all through your life
Everyday and everynight
You should know that
I'll be watching you

KOUZLO (MŠ+Pavel Krejčíř)

Co si myslíš, že jsem
myslíš, že se mi to zdá?
Nevíš, že to vím,
co sleduješ za intriky?

Kdo si myslíš, že ti dal právo
skryté smrtí noci
vzít svět a obrátit ho vzhůru nohama
když by měl být kulatý?

Zdá se, že jsem to stihl právě včas,
a použil svůj rozum a svůj rým
abych nás zachránil před zlem tvé mysli.

Předvedu kouzlo
Buď si jistý, že to udělám správně
Zapálím oheň
živený touhou

Naplním tě strachem
ať víš, že tu jsem
A nebude se se mnou zacházet jako s bláznem

Není dobré, abys předstíral.
že nebude žádný šťastný konec
Jsem naživu a temnota je můj nástroj

Ale až noc skončí...
A den ti ukradne tvé krytí
Laskavost ranního slunce
rozehřeje to, co jsi způsobil
a nechá tě chladným

Nepotřebuji měsíční světlo
Děláš chybu, když věříš ve sluneční světlo
Protože já existuji nejen v bouřích
ale v životě samotném v tolika podobách
abych tě nechal chladným

Teď tě opustím,
ale ty mě nepřemůžeš.
Měl by sis dát pozor
když bys mě měl potkat.

Láska a pravda mě budou následovat
A armáda reality
přivolaná ze všech koutů světa

Nikdy nezlomíš to kouzlo
Přivolám všechny pekelné ohně
A tohle je moje rada, ať to stojí, co to stojí.

Nenech nás začít
Ten boj, co nemůžeme vyhrát
Ujisti se, že mě sleduješ.
Protože celý tvůj život
každý den a každou noc
měl bys mít na paměti, že
já sleduju Tebe.


URIAH HEEP:
GARY THAIN - Bass guitar
LEE KERSLAKE - Drums and Percussion
MICK BOX - Guitars
KEN HENSLEY - Keyboards, Guitars, Percussion
DAVID BYRON - Vocals
All other voices by URIAH HEEP

Produced by GERRY BRON
Engineer PETER GALLEN
Assistant engineer ASHLEY HOWE
Recorded at Lansdowne Studios, London, March/April 1972
Designed and drawn by ROGER DEAN
Photography by DOMMY HAMILTON/ROGER DEAN


BONUS TRACKS:
WHY

Thought of no tomorrow
The pain, tears and sorrow
And you never told me why
The way you cheated and mistreated
I could never ask you why

Well I'm gonna find out, I'm gonna find out
What's been messing up your mind
Messing up your mind

Well I've been through some changes
Now I'm leaving
Why my mind rearranges, Why I'm grieving
I don't mean that you hurt me or deceive me
For I know that you're there and you need me, you sure do
But I hope you can't see how it is
I can't stand it, oh love
I got to go

Is there any true reason or anything I could explain
Can't we talk about it baby
And that you give again
You see I have a feeling that this isn't the end
And I feel no end, oh on you I depend
I depend on you

I'm gonna find out yes I am
I'm gonna find out
What is that's been messing up your mind
Messing up your mind ooh

Well I said that I love you and I need you
That it means I am yours
Yes I belong to you
Well I just can't be certain that you love me too
But I got to know if I can believe in you
Please believe my heart is yours
I can't stand it, oh love
I got to go

Perhaps it's best for us to stay together
And try to live our lives as one
And maybe we will find out we're still together
To watch the setting of the sun
Oh, oh, oh, oh

PROČ?

Myšlenka na žádný zítřek
Bolest, slzy a smutek
a nikdy jsi mi nevysvětlila
To, jak jsi mě podváděla a týrala.
nikdy jsem se tě nemohl zeptat proč.

No, já to zjistím, já to zjistím
co ti zamotalo hlavu,
co Ti zamotalo hlavu.

No, prošel jsem několika změnami
Teď odcházím
Proč se mi mysl přeskupuje, proč se trápím
Nemám na mysli, že bys mi ublížila nebo mě podvedla.
Protože vím, že jsi tu a že mě potřebuješ, to určitě ano.
ale doufám, že nevidíš, jak to je.
Nemůžu to vydržet, ach lásko,
musím jít.

Je nějaký pravý důvod nebo něco, co bych mohl vysvětlit.
Můžeme si o tom promluvit, zlato?
A to dáš znovu
Vidíš, mám pocit, že tohle není konec.
A já cítím, že není konec, ach, na tobě jsem závislej.
Spoléhám na tebe

Zjistím, že ano, že jsem
Já to zjistím
co je to, co ti zamotalo hlavu.
Matoucí tvou mysl ooh

Řekl jsem, že tě miluju a potřebuju tě,
to znamená, že jsem tvůj.
Ano, patřím ti
No já si prostě nemůžu být jistý, že mě taky miluješ,
ale musím vědět, jestli ti můžu věřit?
Prosím, věř, že mé srdce je tvé
Nemůžu to vydržet, ach lásko,
musím jít.

Možná je pro nás nejlepší zůstat spolu.
a zkusit žít naše životy společně
A možná zjistíme, že jsme stále spolu.
abychom se dívali na západ slunce...
Oh, oh, oh, oh


HOME AGAIN TO YOU

Don't throw it all away
Hear what I've gotta say
Because you're always on my mind
I've got an eye on you
And only you will do
And I don't wanna waste my time

So won't you hear me out
Because It's all about when
I come home again to you

You're such a little child
You're gonna drive me wild
As I just don't know what to say
I got an eye on you
And only you will do
And I don't wanna get in your play

Hesitate, because I cannot wait
Till I come home again to you

You make me feel so old
Just like I have been told
Because it's always up to you
Oh baby, hear me out
I've done all my time
I don't wanna be misused

So please don't hesitate
Because I cannot wait
Till I come home again to you

Home to you

VRÁTÍM SE DOMŮ K TOBĚ

Nezahazuj to všechno.
Slyš, co ti musím říct
Protože na tebe pořád myslím
Mám tě na očích
A jenom ty to zvládneš
A já nechci ztrácet čas

Takže mě nevyslyšíš?
Protože je to všechno o tom, kdy
přijdu zase domů k tobě

Jsi takové malé dítě.
Ty mě přivedeš k šílenství
Já prostě nevím, co říct.
Mám tě na očích
A jenom ty to dokážeš
A já se nechci plést do tvých her

Nechvátej, protože se nemůžu dočkat
až se vrátím domů k tobě.

S tebou se cítím tak starý
Přesně jak mi bylo řečeno
Protože je to vždycky na tobě
Oh baby, hear me out
Už jsem udělal všechen svůj čas
Nechci být zneužita

Tak prosím neváhej
Protože se nemůžu dočkat
až se k tobě vrátím domů

Domů k tobě« ZPĚT / BACK